Akredytacja.

Informujemy, że
od 9 grudnia 2013 roku do 8 grudnia 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieszczący się w Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/4 otrzymał ponowną akredytację dyrektora PARPA na prowadzenia
staży w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty
psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
w myśl
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów
podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz
ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu
współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami
społecznymi.